Telegram
Facebook
شرکت پرتوپاد پژوه
شرکت پرتوپاد پژوه
خدمات دزیمتری
تجهیزات
آموزش
پژوهش
کتابخانه
انتشارات
درباره ما
تماس با ما

Partopad Pajouh Co

ارائه خدمات دزيمتری TLD 

ارائه خدمات دزيمتری محل کار با استفاده از دزيمتر TLD 

اندازه گيری پرتوهای طبیعی  گامای محیطی با استفاده از دزيمتر TLD 

اندازه گیری گاز رادن در فضاهای بسته نظیر ساختمان های مسکونی ، مدارس ، معادن و ... با استفاده از سیستم فعال و غیر فعال اندازه گیری رادن

ارائه خدمات آموزشی-پژوهشی در زمينه دزيمتری TLD به مراکز دانشگاهی و پژوهشی و دانشجويان با استفاده از خوانشگرهای کارت و کريستال TLD 

ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمينه دزیمتری رادن به مراکز دانشگاهی و پژوهشی و دانشجويان با استفاده از سيستم خورش الکتروشیمیایی رادن و فیلم های پلیمری

ارائه مشاوره علمی و فنی در زمينه دزیمتری

طراحی و ساخت حفاظ پرتوی

طراحی و ساخت فانتوم های دزیمتری

طراحی و اجرای شبکه پایش پرتوزایی محیط با استفاده از دزیمترهای غیر فعال و فعال

 ویژه مراکز پزشکی TLD خدمات دزیمتری

 ویژه مراکز آموزشی و پژوهشی TLD خدمات دزیمتری

 ویژه پروژه های تحقیقاتی و سایر موارد TLD خدمات دزیمتری

خدمات دزیمتری رادن

صفحه اصلی

خدمات دزیمتری

فروش تجهیزات

آموزش

پژوهش

کتابخانه

انتشارات

درباره ما

تماس با ما

آمارگیر وبلاگ